הנכת תוכרעמ - גטפוס

1994 - ב ם"רממ ירגוב י"ע םקוה
תונכות חותיפב תובר םדא תונש לש ןויסנ
םימוחת לש בחר ןווגמב םיטקיורפ תורשע
ץראה יבחר לכב םיצורמ תוחוקל
:תוחמתה ימוחת

תוכרעמ חותינ
תוכרעמ בוציע
תוכרעמ חותיפ
העמטהו יוויל
יעוצקמ ץועי
טפוסרוקימ ירצומב תחתפמ הרבחה
Development with Microsoft products