:וניתוחוקל ןיב

םילשורי ימואלניבה םיסרגנוקה זכרמ - המואה ינינב­
תומקר גוויסל הדבעמו תולתשה תקלחמ - ןוסניליב ח"יב­
תומקר גוויסל הדבעמ - ם"במר ח"יב­
ימלוע רגאמל רשוקמ יצרא םצע חמ ימרות זכרמ לוהינ - ןויצמ רזע­
הננער תייריע­
לארשי ם"יקא­
תימואל המוארט יעגפנל ישפנ עויס - ל"טנ­
מ"עב תינויער­
מ"עב הרואת תוכרעמ בוציע - ןמכייט ליג­

ץראה יבחרב תוחוקל 200 לעמ - "סולפ םיעוריא" תנכות­
:םיעורא ינג­
 קסארט ,תינור תווח, שבוכה תמר ­ ןאקפה ןג 
:םימלצ­
םמת ףסא ,רמת ג"ת ,18 םוז 
:םינטילקת­
הקיסומ יתורש יפו'צ ,הקיסומ יתורש הטת ,הקיסומ יתורש לולבש 
:גנירטייק­
סיתות, ןירמזור, וקשיש-