"סולפ םיעורא"

רודיבהו םיעוראה םוחתמ םיקסע לוהינל ףדמ תנכת
לארשיב רתויב תרכמנה םיעוראה תנכת

:יללכ רואית
,עורא יסיפדת ,תויצפוא בקעמ ,תוחוקל רגאמ ,ילאוזיו םיעורא ןמוי
.רוויד ,םיטירפת לוהינ ,דויצ תרכשה ,דויצ תנמזה ,עוראל םידבוע
.תואצוהו תודקפה ,תוינובשח ,תולבק ,תונמזה :יפסכ לוהינ
.תוארתה ,םימכסמ ,םיטרופמ :םינוש םיכתחב תוח"וד תורשע
:ץראה יבחרב םיצורמ תוחוקל תואמ לש שומישב תאצמנ
,םיקיפמ ,תויריעב תוברת יפגא ,גנירטיק ,םיעורא ינגו תומלוא
.םינרואת ,םינטילקת , םימלצ,םירמז


"ןמטפוס"

.רז א"כ לוהינל הנכת

:יללכ רואית
,תוריד ,תוחוקל ,הדובע ירתא ,הדובע תועש ףוסיא ,דבוע יסיטרכ
 ,תורידל תואצוה ,תועסה ,('וכו תוערפמ ,תויוברע) תוולנ תואצוה
. רכש תנכותל םינותנ תרבעהו רכש בושיח ,תוביזע בקעמ ,םיבכר
.תוארתה ,םימכסמ ,םיטרופמ :םינוש םיכתחב תוח"וד תורשע

:תורבחב שומישב תאצמנ הנכתה
הנוב ללוס
ןינבל הרבח - ילרוא
.מ"עב םיתורש לט-דג
.מ"עב שונא ירגאמ


תומקר גוויסל תודבעמל הנכת

.דועו תולתשהל םימיאתמ םיקדבנ רותיאל ילככו תוקידב רגאמכ תשמשמ
:םילוחה יתב שומישב תאצמנ
ןוסניליב
ם"במר


: תוימוקמ תוצעומו תויריעל תודעוימה תונוש תונכות

תוקבדמו רוויד תנכת
תוברת יפגאל "סולפ םיעוריא" תנכת
תונטייקל םושיר תנכת
תועדומ תוחול לע תוקבדה לוהינ תנכת
הינתנ תייריע ,הננער תייריע : תוחוקל